Начало » Култивиране на трюфели » Как да започнем

Как да започнем

Заемайки се с изучаването и реализацията на идеята за култивиране на трюфелите, Вие ще получите нашата пълна подкрепа в предприемането на следните необходими стъпки и действия:

 1. Благоразумен избор на място и терен с подходяща почва за плантацията, както и за първите агротехнически дейности, описани по-долу.
 2. Избор на вида дръвчета и трюфели, с които да са инфектирани (зависи от еко типа и морфологията на почвата).
 3. Технологичен режим на работа за ускоряване растежа на фиданките и целогодишен план за пет години напред.
 • Теренът за трюфелна плантация е най-подходящ върху карстови почви с рН-ниво  минимум 7-7,8 за някои от видовете трюфели и 7,9-8, примерно белите трюфели M.pico. Много са подходящи наклонените терени в близост до реки и дерета или други водни басейни с рохкава и/или глинесто-пясъчливи почви, в които не преобладава глината или тя е типично хидрофилна, много фина  глина (водопропусклива). В Заявка за анализ на почвата  дайте възможно най-пълна информация за разположението на терена – това е не по-малко важно от морфологичните признаци на почвата, за да получите и по-изчерпателни препоръки.  Важно е да няма опасност от попадане на химични отрови във водата или във въздуха над самите дръвчета.
 • Проверка на почвата: с 10 % разтвор на солна киселина капвайте по една-две капки върху почвата; първо на повърхностния слой, а след това и на 15 до 20 см. дълбочина. Мигновената поява на мехурчета е показател, че рН-нивото на почвата е минимум 7.  Това е първият  важен признак, че сте на подходящото място. И все пак:  колкото по-високо е рН-нивото, толкова по-добре. Вземете 1 кг почва от 0 до 20 см. дълбочина. По две – три проби са достатъчни за над 1 до 5-6 дка, ако по цвят и механичен състав почвата не се различава и реагира еднакво на солната киселина. Надморската височина няма особено значение –  до 1 500 м. е напълно съвместима с живота на трюфелите, разбира се, в зависимост от вида им и другите фактори.
 • Почвените проби, ако реагират на солната киселина, изпратете в нашия офис на посочения адрес в Бургас. Съвместно ще уточняваме дали да направим химичен анализ на почвата(ако се налага).
 • Резултатите от анализи, направени за други цели може да се ползват само след консултация и съгласуване. След първоначалния тест на почвената проба получавате препоръки за следващите си действия – евентуално извършване на агротехнически дейности, пресмятане броя и вида на фиданките, сключването на договора. Добре е да имате скица на терена, а дори и снимки на частта от него,  планирана за микоризираните дръвчета. Възможна ли е комбинация от обикновени и трюфелно-заразени фиданки? Да, напълно е съвместимо, но за всеки конкретен случай решението е различно.
 • Ако разполагате с нужната почва, планирайте бъдещата си трюферия не само като обем от дейности и финанси в настоящия момент, а възможността тя да се развие от минимум 1 дка до 5- 10 дка в перспектива, т.е. може да започнете със сто фиданки (1-2 дка), но да я планирате за повече.  При нужда от химичен анализ предоставяме пробите на специализирана лаборатория  в Бургас към Агенция по горите . Стойността на анализ от  1 кг. почва за 10-те най-важни показатели е 145 лв.
 • За всеки направен тест и предписание по него, ако не се прави химичен анализ, се заплаща по 20 лв.  Ако след този първоначален тест е необходим хим.анализ, превежда се разликата – 125  лв.,  по банкова сметка, посочена в заявката – Виж Заявка за анализ.
 • Важно е да знаете: култивирането на трюфелите е оригинална агролесовъдска система въз основа принципите на биологичното ливадно овощарство и можете да развивате съпътстващи дейности – пчеларство, билки. Но не търсете непременно съчетание на ползата с овощните видове – все пак трюферията възпроизвежда естествените условия в гората и при избора на дървесните видове препоръчваме дъб и габър, липа и леска или други, но само предимно като смесено насаждение. Има и други микоризни дървесни видове, но се изпълняват по специална поръчка.
 • Към сключването на договор се пристъпва след като са известни резултатите от почвените проби и сте наясно с етапите и обема на залесителните дейности. Цените на фиданките са посочени в „Начало“ и формуляра „Заявка фиданки“.  Промените се посочват периодично на първа страница в сайта. Заедно с договора получавате при поискване и Технологичната карта с различни приложения към нея. Това са подробни указания за изграждането и управлението на трюфелната плантация. По договора може да направите свои предложения по отделните текстове.
 • Кога да засаждате дръвчетата? – Есента е най-подходящия сезон, а за различните райони на страната периодът е различен – от октомври до декември. Микоризираните дръвчета имат предимството, че много по-лесно се прихващат – коренната им система е в  торфено-минерален субстрат. Практиката показва, че дори и в късна пролет, в хладните или облачни и дъждовни дни до края на юни имаме 100 процентно прихващане на дръвчетата. А доброто им развитие се дължи и на микоризата в корените им (вж.“Микориза“).

За директни контакти в случай на договаряне подробности по сключването на договор или други важни въпроси: 0878/(0888) 802 324 – Киро Проданов. Препоръчителна форма на запитване – чрез въпроси по ел.поща: kiprobg@gmail.com